Главная Статьи

от AdminGWP

12 с&#1241уір — Д&#1199ниeж&#1199зілік aвиaция ж&#1241нe &#1171aрышкeрлeр к&#1199ні. Oсыдaн eкі к&#1199н б&#1201рын Eурoпa &#1171aлымдaры &#1179aрa &#1179&#1201рдымны&#1187 aл&#1171aш&#1179ы сурeтін тeлeскoп aр&#1179ылы т&#1199сірсe, к&#1199ні кeшe Изрaиль &#1201ш&#1179ышсыз &#1171aрыш aппaрaтын aй&#1171a &#1179oндырмa&#1179 бoлды. Изрaиль &#1171aрыш мaмaндaры oсы aйтулы к&#1199ндe олар жерді&#1187 таби&#1171и серігіне &#1201шу аппаратын &#1179ондыр&#1171ан т&#1257ртінші мемлекет болатынын м&#1241лімдеді.

Tengrinews.kz тілшісі осы уа&#1179ыт&#1179а дейін Жерді&#1187 серігі Айды зерттеу бойынша операциялар жайлы шолу жасады. 

Ай&#1171а &#1179ай мемлекеттер бірінші жетті?  

Ке&#1187ес ода&#1171ы, А&#1178Ш, &#1178ытай ал&#1171аш&#1179ы болып Ай&#1171а &#1201шу аппараттарын &#1179ондыр&#1171ан. Олар &#1257з аппараттарын Ай&#1171а &#1179ондыру&#1171а 1958 жылы кірісіп кеткен. Осы аралы&#1179та &#1201шу аппараттарыны&#1187 к&#1257бі &#1241рт&#1199рлі себептермен Айды&#1187 бетіне &#1179она алма&#1171ан. Тек 1959 жылы адамзат тарихында ал&#1171аш&#1179ы рет Бай&#1179о&#1187ырдан &#1201шып шы&#1179&#1179ан «Луна-2» планетаралы&#1179 станциясы айды&#1187 бетіне &#1179он&#1171ан.

© gagarin.energia.ru

Б&#1201л аппаратты&#1187 басты ма&#1179саты Айды&#1187 бетіне &#1179ону ж&#1241не оны зерттеу болды. «Луна-2» аппаратыны&#1187 салма&#1171ы — 390 келі. Аппарат ол жа&#1179та магнит &#1257рісі аз екенін ж&#1241не &#1171аламшарды&#1187 айналасында радиациялы&#1179 белдеуді&#1187 жо&#1179 екенін аны&#1179та&#1171ан. 

Осыдан кейін де Ке&#1187ес ода&#1171ы бірнеше рет &#1241рт&#1199рлі &#1171арыш аппараттарын Жерді&#1187 е&#1187 жа&#1179ын таби&#1171и серігіне &#1201шыр&#1171ан. Оларды&#1187 кейбірі Ай&#1171а &#1179онса, кейбірі оны&#1187 орбитасына &#1201шырыл&#1171ан. 1959 жылы Ке&#1187ес ода&#1171ы екінші рет «Луна-3» аппаратын ай&#1171а &#1201шырып, Айды&#1187 к&#1257рінбейтін екінші б&#1257лігін суретке т&#1199сірді. Алпыс жылдан кейін &#1179ытайлы&#1179 &#1171арыш &#1201ш&#1179ышсыз аппараты жер бетінен к&#1257рінбейтін Айды&#1187 б&#1257лігіне &#1257з аппаратын &#1179ондырды. 

&#1178ытайлар Айды&#1187 ар&#1171ы бетіне &#1179онды. Т&#1201&#1187&#1171ыш операция жайлы не білеміз

Америкалы&#1179тар да 1950 жылдан бастап бірнеше аппаратын ай&#1171а &#1201шыр&#1171ан. Олар тек 1966 жылы Жер серігіне Сервейер-1 аппаратын &#1179ондырды. 

© cnsa.gov.cn

Ай&#1171а бірінші &#1179он&#1171ан мемлекеттерді&#1187 &#1179атарында &#1178ытай да бар. Олар тек 2013 жылы Айды&#1187 бетіне &#1179он&#1171ан. «Чанъэ-3» аппаратына ол жа&#1179та&#1171ы пайдалы &#1179азбаны зерттеу ма&#1179саты &#1179ойылды. Сонымен &#1179атар онымен бірге Ай&#1171а ал&#1171аш рет телескоп жеткізілді. 

© Beijing Institute of Spacecraft System Engineering

Биыл 12 с&#1241уірде израильдік Beresheet &#1201шу аппараты Ай&#1171а &#1179ону операциясын с&#1241тсіз ая&#1179тады. &#1178ону барысында ол Жер серігіне &#1179&#1201ла&#1171ан. Израиль билігі осы жа&#1171дай&#1171а &#1179арамастан, алда&#1171ы &#1199ш жылда Ай&#1171а &#1201шу аппаратын &#1179ондыру&#1171а с&#1257з берген. РБК сайты &#1201шу аппаратыны&#1187 &#1179оз&#1171алт&#1179ышы істен шы&#1179ты деп хабарлады. Егер б&#1201л операция с&#1241тті &#1257ткенде, Израиль Ай&#1171а &#1201шу кемесі &#1179он&#1171ан мемлекеттерді&#1187 т&#1257ртіншісі болар еді.   

Ай&#1171а ал&#1171аш бар&#1171ан адам

1969 жылы «Аполлон-11» зымыран тасымалдаушы Айды&#1187 бетіне &#1179онды. Б&#1201л адамзат &#1199шін тарихи жа&#1171дай болды. Адам баласы бірінші рет Ай&#1171а табан тіреді. Тасымалдаушы зымыранда экипаж командирі Нил Армстронг пен Базз Олдрин болды. Олар Айды&#1187 к&#1257рінетін б&#1257лігіне &#1179он&#1171ан.

&#1170арышкерлер онда 21 са&#1171аттан аса уа&#1179ыт бол&#1171ан. Жер серігін ал&#1171аш бас&#1179ан адам Нил Армстронг болды. 15 минуттан кейін о&#1171ан Базз Олдрин &#1179осылды. &#1200ш&#1179ыштар &#1201шу кемесі &#1179он&#1171ан айма&#1179&#1179а А&#1178Ш-ты&#1187 туын тікті. Сондай-а&#1179, олар Айды&#1187 бетіндегі топыра&#1179ты алып, оны зерттеу &#1199шін жерге тасымалдады. 

Ай&#1171а &#1179ону&#1171а &#1179атысты тара&#1171ан а&#1187ыздар

Американы&#1187 Ай ба&#1171дарламасы ая&#1179тал&#1171аннан кейін оны жо&#1179&#1179а шы&#1171ар&#1171андар да болды. Б&#1201л о&#1179и&#1171а&#1171а сенбегендер шынында Америкалы&#1179 &#1171арышкерлер ай&#1171а &#1179онба&#1171анын ж&#1241не оны&#1187 б&#1241рін NASA &#1179олдан жаса&#1171анын ал&#1171а тарт&#1179ан. Кейбір америкалы&#1179тарды&#1187 &#1257здері де б&#1201л о&#1179и&#1171а&#1171а сенбейтінін м&#1241лімдеген.

© manonmoon.ru

Тарихи о&#1179и&#1171аны жо&#1179&#1179а шы&#1171арушылар Американы&#1187 &#1171арыш &#1201йымы фото, видео т&#1199сірілімдерді &#1179олдан жасады деп есептеген. Америкалы&#1179 Билл Кейсинг &#1257з кітабында отандастарыны&#1187 Ай&#1171а барма&#1171анын жаз&#1171ан. Ол бірнеше д&#1241лел де келтіріп, ол уа&#1179ытта NASA адам баласын жер серігіне &#1179ондыратындай технологиялы&#1179 т&#1201р&#1171ыда дайын болма&#1171анын айт&#1179ан. Жариялан&#1171ан суреттерде ж&#1201лдыздарды&#1187 жо&#1179ты&#1171ы оны&#1187 к&#1199м&#1241нін к&#1199шейткен. Сондай-а&#1179 туды&#1187 желпуі де оны ойландыр&#1171ан. Себебі Айда ауасыз ке&#1187істік.

0 Комментарии
0

You may also like