Главная Статьи

от AdminGWP

Б&#1199гіндe, стaтистикa&#1171a с&#1199йeнсeк, &#1179aзa&#1179стaнды&#1179 бaлaлaрды&#1187 20 пaйызы ceміздіктeн зaрдaп шeгeді. Сeміздік дeгeн &#1179aуіпті eстілмeгeнімeн, д&#1241рігeрлeр б&#1199гіндe б&#1201л м&#1241сeлeгe дaбыл &#1179a&#1171ып жaтыр. Д&#1199ниeж&#1199зілік Дeнсaулы&#1179 Сa&#1179тaу &#1200йымыны&#1187 м&#1241лімeтінe сeнсeк, 2025 жыл&#1171а &#1179арай семіздіктен зардап шеккен балаларды&#1187 саны &#1241лем бойынша 70 миллион адам&#1171а жетуі м&#1199мкін. Д&#1241рігерлер м&#1201ны XXI &#1171асырды&#1187 дерті деп отыр. 

Осы &#1179ауіпті&#1187 алдын алу ма&#1179сатында Tengrinews.kz тілшісі терапевт-кардиолог Лейла Оспановадан балалар семіздігіні&#1187 &#1179аншалы&#1179ты &#1179ауіпті ж&#1241не оны&#1187 та&#1171ы &#1179андай дерттерді тудыруы м&#1199мкін екені, сондай-а&#1179, семіздікті&#1187 басты белгілері жайлы с&#1201рап білді.

Д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, б&#1201рындары семіздікке 40 жастан ас&#1179андар мен бірнеше бала босан&#1171андар шалды&#1179са, б&#1199гінде б&#1201л дерт к&#1257біне 10-16 жас аралы&#1171ында&#1171ы жас&#1257спірімдерде кездеседі. 

“Медицинада семіздікті метаболикалы&#1179 синдром деп атайды. Ол &#1257те &#1179ауіпті. Метаболикалы&#1179 синдром&#1171а шалды&#1179&#1179ан адамны&#1187 а&#1171засында метаболикалы&#1179, гормонды ж&#1241не клиникалы&#1179 б&#1201зылыстар бай&#1179алады. Я&#1171ни семіздік жал&#1171ыз ж&#1199рмейді, онда бірден бірнеше ауру пайда болады. Б&#1201рын семіздік деген тек 40-тан ас&#1179ан ж&#1241не бірнеше бала босан&#1171ан келіншектерде &#1171ана кездесетін, біра&#1179 &#1179азіргі уа&#1179ытта б&#1201л дерт жастар арасында, &#1241сіресе, о&#1179ушылар арасында беле&#1187 алып жатыр”, – дейді терапевт.

Сондай-а&#1179, д&#1241рігер семіздікке шалды&#1179&#1179ан баланы&#1187 ата-анасыны&#1187 к&#1257бі м&#1201ны генетикамен байланыстыратанын айтады. 

“И&#1241, бала&#1171а семіздік к&#1257біне т&#1201&#1179ымнан келеді. Біра&#1179 ата-анасы арты&#1179 салма&#1179тан зардап шексе, баласы да міндетті т&#1199рде д&#1241л сондай семіздікке шалды&#1171ады дегенді білдірмейді. Семіздік негізінен а&#1171зада&#1171ы алмасу процестеріні&#1187 &#1179алай &#1257тетініне байланысты пайда болады. Мысалы, отбасында ата-анасыны&#1187 екеуі де семіздіктен зардап шексе, балада арты&#1179 салма&#1179ты&#1187 болу &#1179аупі 80 пайыз&#1171а те&#1187. Ал ата-ананы&#1187 тек біреуінде, мысалы анасында &#1171ана арты&#1179 салма&#1179 бай&#1179алса, баланы&#1187 семіздікке шалды&#1171у &#1179аупі – 50 пайыз, ал &#1241кесі осы дерттен зардап шексе, баланы&#1187 семіздікке &#1201шырау &#1179аупі тек 35-40 пайыз”, – дейді д&#1241рігер. 

Д&#1241рігер генетикадан бас&#1179а, о&#1171ан басты себеп д&#1201рыс тама&#1179танбау бен физикалы&#1179 ж&#1199ктемені&#1187 аз болуы екенін айтады.

“Бірінші кезекте, &#1241рине, д&#1201рыс тама&#1179танбау. Фаст фуд пен т&#1241тті сусындарды шамадан тыс пайдалану. Жалпы б&#1201л дерт бізге шетелден келіп отыр. Дегенмен &#1178аза&#1179станда семіздікпен к&#1199ресу &#1241лі кеш емес. Бастысы – ата-ана бала&#1171а &#1179олдау білдіруі тиіс. Осы проблеманы шешуде ата-ананы&#1187 р&#1257лі &#1257те зор. Олар семіздікті&#1187 &#1179андай дерттерге шалды&#1179тыратынын т&#1199сінуі &#1179ажет. Метаболикалы&#1179 синдром гипертония, &#1179ант диабеті, ас&#1179азан-ішек жолдары &#1179ызметіні&#1187 б&#1201зылуы, холецистит, панкреатит, &#1257тте тасты&#1187 пайда болуына &#1241келуі м&#1199мкін. Айта кету керек, б&#1199гінде &#1179ант диабетіне шалды&#1179&#1179ан балаларды емдеу &#1257те к&#1199рделі болып кетті”, – дейді Лейла Оспанова.

Осы ретте д&#1241рігер мына белгілерге назар аудару&#1171а ке&#1187ес береді:

– тою сезіміні&#1187 болмауы;

– енжарлық

– т&#1199нгі уа&#1179ытта т&#1241бетті&#1187 пайда болуы;

– &#1201й&#1179ыны&#1187 б&#1201зылуы немесе керісінше &#1201й&#1179ышылды&#1179

– ешбір физикалы&#1179 ж&#1199ктемесіз ентігу;

– буындарда&#1171ы ауырсыну-жамбас, тізе, тізе-ая&#1179 басы буындарында. 

Осы белгілер бай&#1179ал&#1171ан жа&#1171дайда маман д&#1241рігерге к&#1257рінуге ке&#1187ес береді. Ал егер де арты&#1179 салма&#1179 бар-жо&#1171ын аны&#1179тау &#1179ажет болса, д&#1241рігерге бармас б&#1201рын дене массасыны&#1187 индексін есептеуге болатынын айтады.  Я&#1171ни дене массасыны&#1187 бойына &#1179атынасыны&#1187 д&#1241режесін аны&#1179тау&#1171а болады. Д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, дене массасы индексіні&#1187 к&#1257рсеткіші 30-дан асса, бала семіздікке шалды&#1179ты деген с&#1257з.

Оспанова б&#1201л диагноз растал&#1171ан жа&#1171дайда, біра&#1179 диета мен физикалы&#1179 белсенділік к&#1257мектеспесе, арнайы д&#1241рі-д&#1241рмектерді немесе электрофизиологиялы&#1179 терапияларды &#1179абылдау&#1171а болатынын айтады.

0 Комментарии
0

You may also like