Главная Статьи

от AdminGWP

К&#1257лік сaтып aлaрдa e&#1187 бірінші нe н&#1241рсeгe м&#1241н бeру кeрeк? Eліміздe aвтoк&#1257лікті сaтып aлу&#1171a к&#1257мeктeсіп, &#1257з &#1179ызмeтін &#1201сынaтын мaмaндaр бaр. Сoндaй aвтoмaмaндaрды&#1187 бірі Дeнис Минoвский Тengrinews.kz тілшісінe к&#1257лік сaтып aлу барысында&#1171ы басты н&#1201с&#1179ауларды айтты.

«&#1178азір к&#1257лікті&#1187 жол апатына т&#1199скенін аны&#1179тау &#1179иын»

Маманны&#1187 пікірінше, к&#1257лікті&#1187 м&#1241н-жайын &#1179атты біле бермейтін адам&#1171а оны&#1187 б&#1201&#1171ан дейін апат&#1179а &#1201шыра&#1171ан-&#1201шырама&#1171анын аны&#1179тау &#1179иын. Себебі &#1179азір к&#1257ліктерді&#1187 б&#1241рін кін&#1241ратын к&#1257рсетпей, ж&#1257ндеп тастау&#1171а болады.

«Жа&#1187а к&#1257лік алмай, &#1179олдан к&#1257лікті сатып аларда оны м&#1201&#1179ият тексеру керек. Оны&#1187 жол апатына т&#1199скен-т&#1199спегенін бірден айту &#1179иын. &#1178ауіпсіздік белдігі, терезе, фараларды&#1187 т&#1199пн&#1201с&#1179а екенін біліп ал&#1171ан ж&#1257н. Шана&#1179ты&#1187 жа&#1171дайын &#1179арау &#1179ажет. &#1178андай да бір б&#1257лшектер алынбады ма? Airbag-ті, к&#1257лікті&#1187 са&#1187ылауларын &#1179арау керек. Сондай-а&#1179 к&#1257лікті&#1187 ж&#1199рген жолына м&#1241н беру &#1179ажет. Ж&#1199рген жолы аз болса, тежегіш дисктеріні&#1187 жа&#1171дайына &#1179арау керек. Оны&#1187 к&#1257п ж&#1201мыс істегені к&#1257рінсе, к&#1257лікті&#1187 ж&#1199рген жолы &#1179олдан жасал&#1171ан. Б&#1201л к&#1257лік сатып алар кезіндегі &#1179арапайым д&#1199ниелер. «, — дейді Денис Миновский.

Оны&#1187 айтуынша, к&#1257лікті&#1187 &#1179оз&#1171алт&#1179ышын &#1179арапайым адам тексере алмайды. К&#1257лікті техникалы&#1179 &#1179ызмет к&#1257рсету станциясына алып барып, май &#1179ысымын, компрессияны тексеру керек. &#1178оз&#1171алт&#1179ыштан май а&#1171ып, оны сатушы к&#1257рінбейтіндей етіп жуып тастаса да, оны аны&#1179тайтын &#1179&#1201ралдар бар екен.

«Маман &#1179ызметі &#1199шін 10 мы&#1187 те&#1187ге &#1171ана с&#1201райды»

«К&#1257бі к&#1257лікті маманны&#1187 к&#1257мегінсіз &#1257здері сатып алу&#1171а тырысады. Салдарынан опы&#1179 жеп &#1179алады, сатушылар алдап кетеді. Арнайы маманны&#1187 к&#1257мегіне ж&#1199гініп, к&#1257лікті со&#1171ан толы&#1179 тексертіп ал&#1171ан ж&#1257н. &#1178аза&#1179станда к&#1257лікті тексеру маманы секілді &#1179ызметтер &#1241лі толы&#1179 дамыма&#1171ан. Олар к&#1257лікті&#1187 боял&#1171ан-боялма&#1171аны, бас&#1179а терезені&#1187 салын&#1171ан-салынба&#1171анына дейін айтып береді. Сол &#1179ызметтері &#1199шін 10 мы&#1187 те&#1187геден арты&#1179 с&#1201рамайды», — дейді ол.

Оны&#1187 с&#1257зінше, &#1178аза&#1179станда к&#1257лікті тексеруші &#1179ызмет дамымаса да, арнайы мамандар бар, біра&#1179 б&#1241рі де бейресми ж&#1201мыс істейді. Олар техникалы&#1179 &#1179ызмет к&#1257рсету станцияларда тер т&#1257гіп, &#1179осымша к&#1257лік тексерумен айналысады екен.

«Кейде к&#1257лікке сырттан &#1179араса&#1187, д&#1199кеннен жа&#1187а алын&#1171ан секілді болып т&#1201рады. Жар&#1179ырап, к&#1257зді&#1187 жауын алады. Ал кейін оны&#1187 ішін &#1179араса&#1187, адам шошырлы&#1179 жа&#1171дайда болады. Сонды&#1179тан, 10 мы&#1187 те&#1187гені аямай, маман&#1171а ж&#1199гіну керек. &#1240йтпесе, кейін сатушы жасырып &#1179ал&#1171ан бір кін&#1241рат пайда  болады да, оны ж&#1257ндеуге 100 мы&#1187 те&#1187ге керуі ы&#1179тимал», — деп ескертті Денис Миновский.

Маман к&#1257лік сатып алу &#1199шін к&#1257мек с&#1201рап, &#1178аза&#1179станны&#1187 т&#1199кпір-т&#1199кпірінен келетіндер бар екенін айтады.

«Бірде 50 жас&#1179а келген ер адам хабарласты. К&#1257лік сатып алу &#1199шін &#1178ара&#1171андыдан Алматы&#1171а арнайы келіпті. «5,5 миллион те&#1187геміз бар. Осы а&#1179ша&#1171а жа&#1179сы к&#1257лік сатып алу&#1171а к&#1257мектесші» дейді. Жа&#1179сы машина тапты&#1179 та, &#1179арау&#1171а барды&#1179. С&#1257йтсек, б&#1201&#1171ан дейін со&#1171ысып, орнын ж&#1257ндеп &#1179ойыпты, к&#1257лік боял&#1171ан екен. К&#1257п жерін ауыстыру &#1179ажет. Бас&#1179а к&#1257лікке кеттік. Toyota Camry к&#1257лігін ал&#1171ысы келген, а&#1179шасы жетпей Toyota Corolla сатып алды. Ал ол е&#1187 басында ж&#1257ндеуді &#1179ажет етіп, б&#1199гін-ерте&#1187 б&#1201зылайын деп т&#1201р&#1171ан к&#1257лікті алып кеткісі келген. Сонда 5,5 миллион те&#1187геге ал&#1171ан к&#1257лік ерте&#1187 б&#1201зылып &#1179алуы м&#1199мкін еді. Н&#1241тижесінде &#1178ара&#1171анды&#1171а еш жері б&#1201зылма&#1171ан жа&#1179сы к&#1257лік айдап кетті», — дейді ол.

Сонымен &#1179атар, Денис Миновский &#1179олдан к&#1257лік сатып ал&#1171ан кезде оны&#1187 &#1201рланба&#1171анына ж&#1241не б&#1201&#1171ан дейін &#1179ылмыстар&#1171а &#1179атысы болма&#1171анына да к&#1257з жеткізіп алуды ескертті.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

«Фара», «рычаг», «поворотник». &#1178аза&#1179 техника тілінде &#1179ашан с&#1257йлейді

0 Комментарии
0

You may also like