Главная Статьи

от AdminGWP

Бaс ж&#1241нe мoйын &#1179aтeрлі ісігі &#1241лeм бoйыншa кe&#1187 тaрaл&#1171aн &#1179aтeрлі ісік aурулaрыны&#1187 тізіміндe 6-oрындa т&#1201р. Стaтистикaлы&#1179 м&#1241лімeттeргe с&#1199йeнсeк, жыл сaйын &#1241лeмдe бaс ж&#1241нe мoйын ісігі aуруынa 500 000-нaн aсa aдaм шaлды&#1171ып, oны&#1187 270 000-ы к&#1257з ж&#1201мады. &#1178аза&#1179 онкология ж&#1241не радиология &#1171ылыми-зерттеу институты директорыны&#1187 орынбасары Д&#1241урен &#1240ділбайды&#1187 айтуынша, оларды&#1187 басым б&#1257лігі ауруды&#1187 III-IV кезе&#1187інен ас&#1179ан кезде &#1171ана д&#1241рігер к&#1257мегіне ж&#1199гінеді. Осы ретте бас ж&#1241не мойын (&#1179ал&#1179анша безі) &#1179атерлі ісігіні&#1187 хирургі Tengrinews.kz тілшісіне дертті&#1187 ма&#1187ызды белгілері мен оны &#1179алай алдын алу&#1171а болатыны жайлы айтып берді. 

Хирургті&#1187 айтуынша, емдеуді&#1187 небір тиімді жолдары болуына &#1179арамастан, нау&#1179ас&#1179а диагноз &#1179ойыл&#1171ан со&#1187 оны&#1187 &#1257лу &#1179аупі 50 пайыз&#1171а дейін артады. Алайда уа&#1179тылы емдеген жа&#1171дайда &#1179ай&#1171ылы жа&#1171дайды алдын алу&#1171а болады екен.

Дертті&#1187 ма&#1187ызды белгілері:

– Тілді&#1187 ауруша&#1187ды&#1171ы;

– Ауыз &#1179уысы жанында&#1171ы жаралар немесе ауызда&#1171ы а&#1179 немесе &#1179ызыл т&#1199сті да&#1179тар;

– Тама&#1179ты&#1187 ауыруы, тама&#1179ты&#1187 &#1199немі &#1179арлы&#1171ып &#1179алуы;

– Тама&#1179ты&#1187 ж&#1201тын&#1171ан кезде ауыруы; 

– Мойынны&#1187 ісінуі;

– М&#1201рынны&#1187 бір жа&#1171ы бітеліп &#1179алуы немесе &#1179анауы.

Онкологты&#1187 айтуынша, осы белгілерді&#1187 бірі &#1199ш аптадан аса уа&#1179ыт&#1179а созылып жат&#1179анын бай&#1179а&#1171ан жа&#1171дайда міндетті т&#1199рде д&#1241рігерге к&#1257ріну керек.

© &#1178аза&#1179 онкология ж&#1241не радиология &#1170ЗИ

Сондай-а&#1179, маман диагностиканы&#1187 ауруды ерте кезе&#1187інде аны&#1179тап, &#1257мірін са&#1179тап &#1179алу&#1171а болатынын ескертті.

“Жалпы бас ж&#1241не мойын ісігі – бас ж&#1241не мойын т&#1201сында&#1171ы бас ж&#1241не ж&#1201лыннан бас&#1179а барлы&#1179 &#1179атерлі ісік. Оны&#1187 ішіне &#1179ал&#1179анша без ісігі, ауыз &#1179уысы ж&#1241не тіл ісігі, ауыз ж&#1201т&#1179ынша&#1171ы ісігі, м&#1201рын &#1179уысы ісігі, к&#1257мей ісігі, жо&#1171ар&#1171ы жа&#1179с&#1199йек &#1179уысы ісігі, жа&#1179 асты ж&#1241не шы&#1179шыт сілекей бездері ісігі кіреді. К&#1257бі &#1179атерлі ісіктерді&#1187 тіпті осы жерлерде пайда болатынын елестей алмайды да”, – дейді хирург.

Шылым, алкоголь ж&#1241не адам папилломасыны&#1187 вирусы

Онколог маман бас ж&#1241не мойын &#1179атерлі ісігіні&#1187 факторлары ретінде шылым, алкоголь ж&#1241не адам папилломасыны&#1187 вирусын атады. Папиллома деп отыр&#1171анымыз ауыз шырышты &#1179абы&#1179тарында пайда болатын б&#1199ртікті &#1179атерсіз эпителий ісігі. К&#1257лемі &#1241р т&#1199рлі, б&#1199ртікті ісік м&#1199йізденіп, беті а&#1171арып к&#1257рінеді екен.

Д&#1241урен &#1240ділбай папиллома вирусы к&#1257біне ауыз &#1179уысы ісігін тудыратынын айтады. “Папиллома вирусыны&#1187 т&#1199рлері к&#1257п. Ісік тудыратын т&#1199рлеріне то&#1179талса&#1179, олар – 16 ж&#1241не 18-типтегі папиллома вирустары. Ал жалпы оларды&#1187 100-ге жуы&#1179 т&#1199рі бар”, – дейді д&#1241рігер.

Сондай-а&#1179, хирург алкоголь мен шылымды бір уа&#1179ытта &#1179олдан&#1171анда кері &#1241сер к&#1199шейетінін айтады. Айтуынша, алкоголь шырышты &#1179абы&#1179&#1179а &#1257тіп, табакта&#1171ы &#1179атерлі ісікті&#1187 пайда болуына &#1241сер ететін заттектерді&#1187 а&#1171за жасушаларына о&#1187ай жолмен кіруіне септігін тигізеді екен.

© pixabay.com

Д&#1241рігерді&#1187 с&#1257зіне &#1179ара&#1171анда, &#1179азіргі уа&#1179ытта папиллома вирусынан туатын ауыз ж&#1201т&#1179ынша&#1171ы ісігіне шалды&#1171ып жат&#1179андар саны &#1241лем бойынша &#1257сіп жатыр. 

&#1178аза&#1179стан онкологиялы&#1179 ж&#1241не радиологиялы&#1179 зерттеу институтыны&#1187 м&#1241ліметінше, &#1178аза&#1179станда 830 адам ауыз &#1179уысы &#1179атерлі ісігіне, 600 адам &#1179ал&#1179анша безі &#1179атерлі ісігіне шалды&#1179&#1179ан.

&#1256лім-жітім к&#1257рсеткіші жо&#1171ары болуыны&#1187 себебі – диагностикадан кеш &#1257ту

Д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, о&#1171ан бірден-бір себеп халы&#1179ты&#1187 осы дерт жайлы ж&#1241не оны&#1187 &#1179аупі жайлы хабардар болмауы. Сондай-а&#1179, еліміздегі медициналы&#1179 &#1179ызметкерлерді&#1187 білім де&#1187гейіні&#1187 жеткіліксіз болуы себеп болып жатыр екен.

“Стоматологтар мен отоларинголог мамандарды о&#1179ыту онкологиялы&#1179 аурулар&#1171а са&#1179ты&#1179пен &#1179арау&#1171а ж&#1241не дертті&#1187 &#1179андай да бір &#1179ауіпті белгілері аны&#1179тал&#1171ан жа&#1171дайда жедел т&#1199рде уа&#1179тылы диагноз &#1179ою&#1171а м&#1199мкіндік береді”, – дейді онколог.

&#1178алай алдын алу&#1171а болады?

Осы&#1171ан байланысты маман шылым шегуден бас тартып, спирттік ішімдерді азайту&#1171а ке&#1187ес берді. Б&#1201дан б&#1257лек ол ауыз &#1179уысында к&#1199м&#1241нді белгілерді&#1187 пайда болмауын ба&#1179ылап ж&#1199ру керектігін айтты.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

Онкологиялы&#1179 ауруды&#1187 алдын алу: Д&#1241рігерді&#1187 ке&#1187естері

“Біреуге жан керек, біреуге с&#1241н керек”. Ме&#1187ді алып тастау &#1179ауіпті ме?

&#1170алымдар &#1179атерлі ісік &#1179аупін арттыратын та&#1171амдар тізімін жасады

0 Комментарии
0

You may also like